fiilis-alasivu.jpg
 

Yhdistyksen säännöt

(rekisteröity 17.2.2015, PRH)

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Katinkullan Osakasklubi ry ja sen kotipaikka on Sotkamo.

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää Katinkullan osakkaiden yhteistoimintaa ja siellä lomaansa viettävien yleisten ja yhteisten etujen valvontaa sekä toimia yhdyssiteenä Katinkullan loma-alueella toimivien eri intressiryhmien välillä, joiden pyrkimyksenä on Katinkullan loma-alueen viihtyisyyden ylläpitäminen ja kehittäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys mm:
- osallistuu Katinkullan loma-alueen ja sen palveluiden kehittämiseen yhteistyössä eri Katinkulta- yhtiöiden ja muiden alueella toimivien operaattoreiden kanssa tekemällä aloitteita ja esityksiä sekä antamalla lausuntoja Katinkullan kehittämiseksi edelleen korkealaatuisena vapaa-ajan viettopaikkana.
- ylläpitää omaa internet -sivustoa informaation jakamiseksi Katinkullan asioista
- tiedottaa jäsenistölleen ajankohtaisista asioista
- järjestää mahdollisuuden mielipiteenvaihtoon esim. eri tilaisuuksissa ja kotisivuillaan
- tukee jäsenilleen ja muille Katinkullan lomanviettäjille suunnattujen kulttuuripalvelujen kehittämistä
- järjestää mahdollisuuksien mukaan erilaisia aktiviteetteja Katinkullassa ja
- kerää valtakirjoja yhdistyksen jäseniltä ja Katinkulta-yhtiöiden osakkailta vaikuttaakseen Katinkulta-yhtiöiden hallintoon ja päätöksentekoon

Toimintansa tukemiseksi yhdistys mm:
- järjestää, asianomaisen luvan saatuaan, rahankeräyksiä, ilmoitusten myyntiä ja arpajaisia
- voi ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on rekisteröity asumiseen oikeuttavan lomaosakkeen omistajaksi Katinkullassa ja hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä on maksanut yhdistyksen tilikausittain määrättävän jäsenmaksun. Oikeushenkilö nimeää itselleen edustajan.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö, yritys tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa ja hyväksyy säännöt sekä on maksanut yhdistyksen tilikausittain määrättävän jäsenmaksun. Yhdistyksen hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet.Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. 

Kunniapuheenjohtajalla ja -jäsenellä sekä vuosittaisen jäsenmaksunsa maksettuaan varsinaisella ja kannattavalla jäsenellä on käytettävissään yhdistyksen vuosittaiset jäsenetuisuudet.Katinkullan Osakasklubi r.y.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä
- ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
- ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on
- jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta edellisen kalenterivuoden ajalta tai
- muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai
- on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä tai
- ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta, erikseen kummallekin jäsenryhmälle, päättää vuosikokous.

 Kunniapuheenjohtaja ja - jäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi valitut 8 varsinaista jäsentä, joista puolet (1/2) ovat vuosittain erovuoroisia. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan tarvitsemansa toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.

Äänestykset hallituksen kokouksissa ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen määräämät hallituksen jäsenet, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämässä paikassa ja määräämänä päivänä helmi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Ylimääräinen kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen jäsenet käyttävät päätösvaltaa yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Jäsenten äänioikeus

Yhdistyksen kokouksissa- jokaisella varsinaisella jäsenellä,
- joka on maksanut yhdistyksen kuluvan toimikauden jäsenmaksun hallituksen määräämään eräpäivään mennessä, on yksi ääni,
- kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus,
- kunniapuheenjohtajalla ja -jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus.

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta lähettämällä kutsu sähköpostitse jäsenten antamiin sähköpostiosoitteisiin tai kirjeitse jäsenten ilmoittamilla postiosoitteilla ja lisäksi ilmoittamalla siitä yhdistyksen internetsivuilla.

12. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. todetaan kokouksen läsnäolijat
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvion perusteet
9. vahvistetaan seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
10. valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet erovuoroisten (puolet hallituksen jäsenistä) tilalle
11. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Ensimmäisessä näiden sääntöjen mukaisessa yhdistyksen vuosikokouksessa
- valitaan koko uusi hallitus sekä
- päätetään sääntöjen kohdan 6 mukaiset hallituksen jäsenten toimikaudet ko. vuosikokouksen päättämällä tavalla.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään 1. helmikuuta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13. Yhdistyksen valtuutukset

Yhdistys voi valtuuttaa kokouksessaan tai hallituksen päätöksellä henkilön edustamaan yhdistystä määräajaksi tai toistaiseksi.

Valtuutettu on velvollinen toimimaan tehtävässään yhdistyksen tarkoittamalla tavalla eikä hän saa ilman nimenomaista toimeksiantoa saattaa yhdistystä taloudelliseen vastuuseen.

14. Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

15. Yhdistyksen purkautuminen

Päätös yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.